บอร์ด ความรัก,หลักปฏิบัติสังขารุเปกขาญาณวิปัสสนาญาณขั้นที่😎การวางจิตให้เป็นกลางต่อสังขารทั้งปวง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสหลักปฏิบัติสังขารุเปกขาญาณ (วิปัสสนาญาณขั้นที่  : การวางจิตให้เป็นกลางต่อสังขารทั้งปวง/////หลวงปู่พุทธะอิสระสอนว่า การวางจิตให้เป็นกลางต่อสังขารทั้งปวงต้องเริ่มจากการฝึกจิตไม่ให้กระเพื่อมไปตามตาเห็น หูฟัง จมูกดม ลิ้นรับ กายสัมผัส และอารมณ์ที่ปรากฏในขั้นนี้ทุกเรื่องจะเป็นวิปัสสนาหมดถ้าผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมการรู้สึกตัว มีจิตรู้ มีตัวรู้ มีท่านผู้รู้ จะทำให้ทุกเรื่องเป็นวิปัสสนาหมด คือเป็นสภาวะที่ผู้นั้นรู้เท่าทันใช้สติควบคุมทุกเรื่องที่มีอยู่สติคือจิตรู้ที่ต้องทำให้มันเจริญเติบโตและตั้งมั่นแต่ต้องไม่ไปเพ่งมัน เพราะการเพ่งสติเป็นวิปัสสนูปกิเลสอย่างหนึ่งการวางจิตให้เป็นกลาง คือ การไม่ปรุงแต่ง ไม่ยึดถือ และไม่ทำให้มันมีตัวตนการจะเจริญวิปัสสนาญาณขั้นที่ 8 หรือ สังขารุเปกขาญาณผู้นั้นต้องฝึกวางจิตให้เป็นกลางจนเป็นนิสัยให้ได้ผู้นั้นต้องอยู่กับความเป็นกลางนั้นทำให้ความเป็นกลางคงที่สม่ำเสมออย่าให้ความเป็นกลางกระเพื่อม เลื่อนหลุดไปไหนโดยมีตัวรู้อยู่กับความเป็นกลางนั้นดังนั้น การวางจิตอยู่กับความเป็นกลาง จึงต้องไม่มีอะไร ไม่ได้อะไร และไม่เหลืออะไรแค่รู้ในความเป็นกลางเฉยๆเท่านั้นนี่คือหลักการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาญาณขั้นที่ 8 ในวิปัสสนาญาณ 9แต่กว่าที่คนผู้หนึ่งพร้อมที่จะฝึกวิปัสสนาญาณขั้นที่ 8 นี้ได้ คนผู้นั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณมาทั้งชีวิตก่อน โดยผ่านการฝึกลมปราณกรรมฐาน (วิชาลม 7 ฐาน) มาอย่างยาวนานเกินสิบปีก่อนเพราะการที่คนเราจะเปลี่ยนนิสัยถาวรได้จะต้องฝึกลมปราณกรรมฐานติดต่อกัน 12 ปีเต็มเพื่อให้โครงสร้างทางจิตและระดับจิตของผู้นั้นพร้อมที่จะอยู่ในวิปัสสนาญาณขั้นที่ 8 จนเป็นนิสัยความเคยชินในชีวิตประจำวันของผู้นั้นได้เสียก่อนสุวินัย ภรณวลัย*****หมายเหตุ : วิปัสสนาญาณทั้ง 9 ประกอบด้วยมีปัญญา เห็นการเกิดดับของสังขารทั้งปวง (วิปัสสนาญาณขั้นที่ 1)มีปัญญา เห็นการเสื่อมไปของสังขารทั้งปวง (วิปัสสนาญาณขั้นที่ 2)มีปัญญา เห็นความไม่ปลอดภัยแห่งสังขารทั้งปวง (วิปัสสนาญาณขั้นที่ 3)มีปัญญา เห็นโทษภัยแห่งสังขารทั้งปวง (วิปัสสนาญาณขั้นที่ 4)มี นิพพิทาญาณ เกิดความเบื่อหน่าย (วิปัสสนาญาณขั้นที่5)ขวนขวายที่จะพ้นจากโทษภัยแห่งสังขารทั้งปวง (วิปัสสนาญาณขั้นที่ 6)หาทาง เจอทาง (วิปัสสนาญาณขั้นที่ 7)ปฏิบัติตามทาง เห็นชัดตามความเป็นจริง วางจิตเป็นกลางต่อสังขารการปรุงแต่งทั้งปวง (วิปัสสนาญาณขั้นที่ เห็นทุกขอริยสัจ (วิปัสสนาญาณขั้นที่ 9)จากนั้นเกิดโคตรภูญาณ (ญาณข้ามภพชาติ) และมรรคญาณกลายเป็นอริยบุคคลในที่สุด